ก้าวสู่ปีที่ แห่งความสำเร็จ สู่การเป็น ASEAN IT Logistics Leader

PRODUCTS & SERVICES


โปรแกรมด้านโลจิสติกส์ และบริการต่าง ๆ


Similan Mobile System (Similan HH)

ระบบคลังสินค้า ปฎิบัติการผ่านทาง RFID / Handheld / Barcode / IPad / IPhone
  1. ระบบบริหารคลังสินค้าด้วย Handheld โดยในการทำงานจะใช้ Handheld ในกระบวนการต่าง ๆ ในคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การจ่ายสินค้า การตรวจนับสต๊อกสินค้า การโหลดสินค้าขึ้นรถ ซึ่งในการทำงานของระบบนั้น จะสามารถทำงานด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของลูกค้าได้โดยตรง หรือทำงานด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Similan WMS ก่อนแล้วค่อย ทำการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง

รายละเอียดระบบคลังสินค้า Mobile System (Similan HH)
  1. ระบบ Similan HH จะเป็นการใช้งานร่วมกับระบบ Barcode ได้ โดยนำไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องของการตรวจสอบสินค้า การยืนยันความถูกต้องในการตรวจสินค้า ทำให้การทำงานนั้น ๆ ได้ประสิทธิภาพที่ดีและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น